SuperPrint.cz uchovává data o zákaznících dle zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Vaše informace podléhají vysokému stupni zabezpečení a nebudou předávány žádným třetím stranám a nebudou ani jinak využívány ke komerčním sdělením, která se netýkají nabídky SuperPrint.cz Veškerá data budou použita pouze pro komunikaci s Vámi a k vyřízení Vaší objednávky.

Pokud nebudou zákazníci výslovně souhlasit, bude SuperPrint.cz nakládat s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, k terý připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

Osobní údaje jsou uchovávány na dobu neurčitou.

O změnu osobních údajů, nebo jejich vymazání lze požádat osobně, telefonicky nebo emailem (viz Kontakt).